MIAŁEŚ WYPADEK SAMOCHODOWY Z WINY INNEGO UCZESTNIKA RUCHU DROGOWEGO?

W takiej sytuacji szkoda likwidowana jest z polisy OC sprawcy.

W teorii zakład ubezpieczeń powinien prawidłowo określić wysokość należnego Ci odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy…
Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Ubezpieczyciel ma obowiązek samodzielnego, aktywnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody (tak wyrok z dnia 10.01.2000 roku, sygn. akt: III CKN 1105/98).

W praktyce jednak niemalże zawsze towarzystwa ubezpieczeń ZANIŻAJĄ WYSOKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEGO CI ODSZKODOWANIA! Działania takie są jednak bezprawne. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18.11.2009 roku, sygn. akt: II CSK 257/09: „stwierdzenie, że ubezpieczyciel uchyla się od spełnienia świadczenia oznacza, że umowa ubezpieczenia nie spełnia swej funkcji ochronnej. Takie działanie ubezpieczyciela stanowi akt nielojalności i złej wiary, przez co nie może korzystać z ochrony prawnej”.

BIURO LIKWIDACJI SZKÓD ARKADIUSZ KOTARSKI SKUTECZNIE POMOŻE CI W WALCE O WYŻSZE ODSZKODOWANIE (a nawet więcej – wyręczy Cię w tym zakresie)

Warto zadbać o sporządzenie profesjonalnej kalkulacji kosztów naprawy

Kalkulacja taka niezbędna jest w celu prawidłowego oszacowania kosztów naprawy i może stanowić istotną przesłankę zasądzenia odszkodowania. Jak wskazuje się w orzecznictwie: „dokonana przed wszczęciem postępowania sądowego i poza zabezpieczeniem dowodów ekspertyza może być istotną przesłanką zasądzenia odszkodowania. […] Powód tylko w drodze prywatnej ekspertyzy przed wszczęciem postępowania mógł zweryfikować kosztorys pozwanego oraz wezwać pozwanego do wypłaty dalszego odszkodowania” (tak wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 23.09.2016 roku, sygn. akt: II C 895/15). Biuro posiada ogromne doświadczenie w wykonywaniu, sprawdzaniu oraz korygowaniu błędnie sporządzonych kosztorysów naprawy. Wykonaliśmy ich tysiące i nie zdarzyło się aby kosztorys ofertowy był określał pełne koszty naprawy.

Gdy otrzymasz kosztorys naprawy uszkodzonego pojazdu zwróć uwagę:

  • jaką stawkę za czynności naprawcze oraz lakiernicze przyjął ubezpieczyciel – zazwyczaj powinna być ona nie niższa niż 100,00 zł netto / rbh
  • czy zakład ubezpieczeń uwzględnił wszystkie niezbędne czynności naprawcze – często bowiem towarzystwa ubezpieczeń zaniżają niezbędną liczbę roboczogodzin
  • czy ubezpieczyciel zastosował potrącenia kosztów lakierowania lub współczynnik odchylenia kosztów lakierowania (np. 67 %) – w większości przypadków są one niedopuszczalne
  • czy towarzystwo ubezpieczeń uwzględniło wszystkie części, które uległy uszkodzeniu podczas kolizji – uszkodzone części w większości przypadków powinny zostać zakwalifikowane do wymiany na nowe (nie zaś naprawy, jak często czynią zakłady ubezpieczeń); prawidłowo sporządzony kosztorys powinien przewidywać naprawą bez użycia dużej ilości szpachli,
  • czy ubezpieczyciel uwzględnił części jednorazowego montażu
  • czy zakład ubezpieczeń uwzględnił normalia (materiały drobne), które to stanowią 2% ceny części zamiennych przyjętych w kosztorysie,
  • jakiego rodzaju części ubezpieczyciel uwzględnił w swym kosztorysie naprawy – O, Q, P, PJ, PT, Z (znajdziesz tą informację w zestawieniu części, które powinna zawierać każda kalkulacja naprawy) – części jakości innej niż „O” (oryginalne części zamienne opatrzone logo producenta pojazdu) mogą być stosowane jedynie wyjątkowo,
  • czy zakład ubezpieczeń zastosował potrącenie wartości części, mimo że nie były one uszkodzone przez wypadkiem – gdyż jest to niedopuszczalne,
  • czy towarzystwo ubezpieczeń przyjęło urealnienie wartości części, amortyzację, NZS (nowe za stare) – jest to bowiem pozbawione podstawy prawnej,
  • czy ubezpieczyciel ustalił wysokość odszkodowania z zastosowaniem rabatu, powołując się na możliwość naprawy w warsztacie współpracującym z zakładem ubezpieczeń lub możliwość zakupu części u partnera towarzystwa ubezpieczeń – masz prawo naprawić samochód tam gdzie to dla Ciebie najwygodniejsze, a takie „rabaty” są niedopuszczalne.

W celu sprawdzenia poprawności przekazanego Ci kosztorysu naprawy prześlij go na adres biuro@mialemszkode.pl – wstępna weryfikacja kosztorysu zostanie wykonana bezpłatnie. Analizę kosztorysu ułatwi przekazanie wraz z nim decyzji o przyznaniu odszkodowania, oceny technicznej, zdjęć uszkodzonego pojazdu (jeśli dysponujesz tymi dokumentami).

Poszkodowany ma prawo do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego.

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługuje wymiana uszkodzonych części na części takie same, jak zamontowane wcześniej. W uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12.04.2012 r., sygn. akt: III CZP 80/11 stwierdzono, że: „zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu”. Wyliczenie wysokości odszkodowania powinno zostać dokonane z uwzględnieniem części nowych. Nie ma podstaw do dokonywania jakichkolwiek odpisów amortyzacyjnych w związku z wymianą części używanych na nowe.
Z kolei w postanowieniu z dnia 20.06.2012 roku, sygn. akt: III CZP 85/11 Sąd Najwyższy wskazał, że: „przywrócenie stanu poprzedniego ma miejsce, jeżeli stan pojazdu po naprawie pod każdym istotnym względem (stanu technicznego, zdolności użytkowania, części składowych, trwałości, wyglądu estetycznego itd.) odpowiada stanowi pojazdu przed uszkodzeniem”.
W treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13.06.2003 roku, sygn. akt III CZP 32/03, stwierdza się, że: „efekt w postaci naprawienia osiągnięty zostaje wtedy, gdy w wyniku prac naprawczych uszkodzony samochód doprowadzony zostaje do stanu technicznej używalności odpowiadającej stanowi przed uszkodzeniem”. W uchwale tej Sąd Najwyższy uznał również, że poszkodowanemu przysługuje wybór odpowiedniego warsztatu naprawczego według przyjętych przez siebie kryteriów (fachowość, rzetelność, specjalizacja) i warsztaty te mogą posługiwać się różnymi cenami w zakresie podobnych czynności, odbiegającymi od cen przeciętnych.

Zakład ubezpieczeń nie może uzależniać wysokości wypłaconego odszkodowania od złożenia faktur za naprawę.

Częstą dziś praktyką towarzystw ubezpieczeń jest wypłacanie bardzo zaniżonych odszkodowań z jednoczesnym wskazaniem, że dopłata możliwa jest jedynie w przypadku złożenia faktur za naprawę pojazdu. Działania takie nie znajdują oparcia w przepisach prawa. Istotne jest bowiem ustalenie takich kosztów naprawy, które zapewnią przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego, tj. stanu identycznego jak istniejący przed kolizją. Jeśli nie wykonałeś jeszcze naprawy lub dokonałeś prowizorycznej naprawy z zastosowaniem części nieoryginalnych, to nie ogranicza to Twojego prawa do uzyskania pełnego odszkodowania. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy już w wyroku z dnia 27.06.1988 roku, sygn. akt: I CR 151/88: „roszczenia o świadczenia należne od PZU w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana […] Ponieważ - jak wyjaśniono wyżej - naprawienia szkody przez przywrócenie stanu poprzedniego rzeczy można od PZU żądać tylko w formie pieniężnej - jako kosztów tego przywrócenia - odpowiednia kwota winna być przyznana niezależnie od tego, czy naprawy dokonano. […] Jeżeli natomiast poszkodowany z jakichkolwiek przyczyn […] wykona naprawę w niepełnym zakresie lub używając niższej jakości części lub materiałów niż technicznie przewidziane w rzeczywistości, nie przywróci w pełni stanu sprzed wypadku - to szkoda jego nie zostanie w całości naprawiona. W takim wypadku różnica między ceną kosztorysową a faktycznie poniesioną ceną remontu niepełnego przypaść powinna poszkodowanemu jako należność odszkodowawcza”.

SZKODA CAŁKOWITA

Ze szkodą całkowitą w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku mamy do czynienia, gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość w chwili powstania szkody. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo ustalić wysokość odszkodowania jako różnicę między wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym oraz wartością jego wraku.
W uchwale nr 414/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych szkoda całkowita w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów została zdefiniowana jako „uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, iż wartość przewidywanych kosztów naprawy, określanych na zasadach wskazanych w Wytycznych, przekracza wartość rynkową pojazdu sprzed powstania szkody”.

Zazwyczaj rozliczenie szkody metodą dyferencyjną (jako szkoda całkowita) jest korzystne dla ubezpieczyciela - wyliczona w ten sposób kwota odszkodowania jest niższa niż odszkodowanie za koszty naprawy pojazdu. Z tego względu zakłady ubezpieczeń nadużywają tej metody przez zaniżanie wartości pojazdu oraz sztuczne zawyżanie kosztów naprawy pojazdu.
Należy jednak pamiętać, że: „koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1 k.c” (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. III CZP 76/05). Nie ma zatem żadnych przeszkód, by przedstawić dowody potwierdzające, że koszty naprawy pojazdu nie przenoszą jego wartości, a w efekcie odstąpić od rozliczenia szkody jako całkowitej i uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie ustalone metodą kosztorysową (według wyceny kosztów naprawy).

Nawet jeśli przyjęcie przez zakład ubezpieczeń rozliczenia szkody jako całkowitej jest prawidłowe (gdy koszty naprawy zdecydowanie przekraczają wartość pojazdu) warto zbadać, czy ubezpieczyciel prawidłowo ustalił wartość pojazdu przed szkodą oraz wartość jego pozostałości. Wartości te powinny zostać ustalone zgodnie z Instrukcja Określania Wartości Pojazdów. Choć zawarte w niej dyrektywy są jednoznaczne, to jednak towarzystwa ubezpieczeń wielokrotnie „błędnie” je stosują, w konsekwencji zaniżają należne odszkodowanie.

W każdym przypadku, w sytuacji ustalenia przez zakład ubezpieczeń wysokości szkody metodą dyferencyjną warto zwrócić się do rzeczoznawcy, by sprawdzić zarówno samą Wartość Rynkową oraz poprawność zakwalifikowania szkody jako całkowitej, jak również określenia wysokości odszkodowania skalkulowanego tą metodą.

SZKODA Z UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

W przypadku szkód likwidowanych w ramach ubezpieczenia AC pojazdu, sam zakład ubezpieczeń w dokumencie, który powinien zostać przekazany wraz z polisą ubezpieczeniową (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) określa zasady ustalenia wysokości odszkodowania. Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia AC może zostać skalkulowane na podstawie kosztorysu naprawy lub metodą tzw. szkody całkowitej (najczęściej gdy koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu).

Jakkolwiek ubezpieczyciel sam określił sposób ustalania wysokości szkody w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, to jednak częstokroć zaniża jej wysokość przez stosowanie nieuprawnionych potrąceń, amortyzacji, części niższej jakości lub pomijanie niezbędnych do naprawy części lub czynności.
Warto również zwrócić uwagę, że postanowienia OWU są często niejednoznaczne. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 385 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta”. Pewne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które mają istotny wpływ na wysokość odszkodowania, mogą również zostać uznane za niedozwolone i jako takie nieobowiązujące.

Podsumowując, również w przypadku ubezpieczenia AC, zawsze warto zwrócić się do profesjonalnego rzeczoznawcy o przeliczenie wysokości odszkodowania ustalonego przez zakład ubezpieczeń, by następnie dochodzić na drodze odwoławczej lub sądowej pełnej kwoty należnego nam odszkodowania. Biuro Likwidacji Szkód Arkadiusz Kotarski całkowicie nieodpłatnie dokona weryfikacji wysokości odszkodowania przyznanego przez zakład ubezpieczeń na podstawie polisy AC.

Mail

Skontaktuj się z nami

Biuro Likwidacji Szkód

Arkadiusz Kotarski

ul. Żubardzka 9 / 5

91-022 Łódź

 

+48 503-088-086

biuro@mialemszkode.pl

Wyślij do nas wiadomość